Algemene voorwaarden

1. Definities

In de algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:


Apostle: Apostle Technologies B.V., gevestigd aan de Rijksweg 38G, 5386 LE Geffen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57449104, met BTW-identificatienummer NL852584362B01 en bereikbaar via de contactpagina op https://www.apostlesocial.com/contact-us.

Apostle platform: het Apostle Brand Advocacy Platform dat voor gebruik online beschikbaar wordt gesteld alsmede social media automation platform voor gebruik op mobiele apparaten (apps), dat Apostle heeft ontwikkeld voor het beheer van social media zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter.

Diensten: alle door Apostle aan de Klant geleverde diensten met betrekking tot (het gebruik van) het Apostle platform.


Gebruiker: de door de Klant aangewezen persoon die geautoriseerd is om met het Apostle platform te werken.

Klant: de (rechts)persoon die Apostle opdracht heeft gegeven tot het leveren van de Diensten, niet zijnde een consument.

Klantgegevens: alle gegevens die zijn opgeslagen door de Klant of individuele Gebruikers die gebruik maken van de Diensten, of die anderszins door de Klant beschikbaar zijn gesteld aan Apostle onder de voorwaarden van de Overeenkomst.


Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Klant en Apostle, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop, met betrekking tot het verlenen van Diensten door Apostle, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.


Partij (en): Klant en Apostle tezamen of afzonderlijk.

Co-workers: Alle personen die verbonden zijn aan een organisatie en die geactiveerd kunnen worden als merkambassadeurs, zoals medewerkers, retailers, dealers, franchisenemers, leden, zakenrelaties, klanten en andere belanghebbenden van de organisatie.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepasbaarheid

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Apostle, alsmede alle Overeenkomsten, ook als deze bij een toekomstige offerte of toekomstig aanbod niet opnieuw aan de Klant ter hand wordt gesteld.
 2. De toepasbaarheid van (inkoop)voorwaarden van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Apostle en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Apostle is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien (14) dagen na de datum van verzending aan de Klant van de gewijzigde Voorwaarden. Indien de Klant binnen deze veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.
 5. De hierboven beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet of wijzigingen in het voordeel van Klant. Dergelijke wijzigingen kunnen door Apostle eenzijdig en met directe ingang worden doorgevoerd. Klant wordt wel zo spoedig mogelijk over dergelijke wijzigingen geïnformeerd.
 6. De Overeenkomst tussen Partijen kan bestaan uit verschillende documenten. Deze documenten gelden in beginsel aanvullend op elkaar. In het geval van tegenstrijdigheden geldt echter steeds de hieronder vermelde rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het later genoemde document:
  a. de verwerkersovereenkomst
  b. de offerte van Apostle
  c. deze Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes door Apostle zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 dagen na de datum die in het aanbod of offerte is vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Apostle is niet verplicht om een aanvaarding aan te nemen na het verstrijken van deze termijn, maar als Apostle daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod als aanvaard.
 3. Als Apostle een aanbieding of offerte baseert op gegevens of informatie afkomstig van Klant welke onjuist blijkt te zijn, heeft Apostle het recht om de offerte, het aanbod of de reeds tot stand gekomen Overeenkomst daarop aan te passen dan wel om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Apostle kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.
 5. De Overeenkomst omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de schriftelijke aanbieding/Overeenkomst zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Apostle deze heeft geaccepteerd en de Klant daarvan in kennis heeft gesteld.
 7. Apostle is te allen tijde gerechtigd om een bestelling of opdracht zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Apostle een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Klant zich niet aan zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal houden.

4. Uitvoering

 1. Apostle zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Apostle worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke opdracht Apostle uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De Klant erkent dat het resultaat van de Diensten en het behalen van overeengekomen termijnen mede afhankelijk is van de informatie en medewerking van de Klant. Eventuele door Apostle genoemde termijnen zijn steeds indicatief en gelden niet als fatale termijnen. De door de Klant in te zetten medewerkers dienen over voldoende kennis en kunde te beschikken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de Diensten door Apostle uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Apostle.
  Maandag t/m vrijdag 08:30 uur - 17:00 uur, UTC+1. / Centraal Europese Tijd (CET)
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van computerapparatuur en programmatuur en draagt zorg voor adequate back-ups, telecommunicatieverbindingen en internetverbindingen alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze apparatuur, verbindingen en/of databestanden. De Klant is voorts verantwoordelijk voor het gebruik van de door Apostle verleende Diensten en gegeven adviezen. Apostle is nimmer aansprakelijk voor verlies van gegevens.
 4. De Klant zal aan Apostle alle ondersteuning geven en informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is voor de levering van de Diensten. De Klant zal in ieder geval tijdig alle bestanden en gegevens aan Apostle verstrekken waar Apostle redelijkerwijs om vraagt, of waarvan de Klant moet begrijpen dat Apostle deze informatie nodig heeft voor het leveren van de Diensten.
 5. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door of namens hem aan Apostle verstrekte informatie. Apostle heeft het recht, maar niet de plicht om deze informatie op juistheid en volledigheid te controleren.
 6. Indien de Klant niet de hiervoor beschreven medewerking verleent, dan wel indien blijkt dat de door Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Apostle het recht om de Diensten op te schorten totdat de Klant alsnog de gevraagde medewerking heeft verleend of de benodigde informatie heeft verstrekt.
 7. De Klant  is verplicht om bij het gebruik van de Diensten alle redelijke adviezen en instructies van Apostle op te volgen.
 8. In geval van een geschil over de uitvoering van de Diensten, rust de bewijslast dat de Diensten en de resultaten van de dienstverlening van Apostle niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam dienstverlener mag worden verwacht geheel bij de Klant, onverminderd het recht van Apostle om met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 9. Apostle heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De kosten hiervoor komen voor rekening van Apostle, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de Klant (oftewel indien zij kunnen worden aangemerkt als “subverwerkers”), gelden hiervoor de afspraken zoals neergelegd in de verwerkersovereenkomst.

5. Acceptatietest

 1. Indien dit is overeengekomen of voortvloeit uit de aard van de Diensten, kan de Klant (de resultaten van) de Diensten onderwerpen aan een acceptatietest. De Klant zal de acceptatietest uitvoeren conform het in dit artikel bepaalde.
 2. Partijen zullen voorafgaand aan het uitvoeren van de Overeenkomst schriftelijk vastleggen aan welke vereisten de Diensten moeten voldoen. Apostle zal vervolgens de Overeenkomst uitvoeren en de Diensten opleveren bij de Klant.
 3. De Klant zal binnen 14 dagen na oplevering door Apostle een acceptatietest uitvoeren en de Diensten schriftelijk goed- of afkeuren. Indien de Klant niet binnen deze termijn de Diensten afkeurt, of indien de Klant de Diensten operationeel in gebruik neemt, worden deze geacht te zijn aanvaard. De Klant dient een eventuele afkeuring voldoende te motiveren, zodat Apostle de mogelijkheid heeft om eventuele gebreken te herstellen.
 4. De Klant kan de Diensten slechts afkeuren indien deze niet voldoen aan de overeengekomen vereisten of specificaties. De Klant zal zijn goedkeuring niet onthouden op grond van kleine gebreken, maar dergelijke gebreken zullen door Apostle desalniettemin zo spoedig mogelijk na acceptatie worden hersteld.
 5. In het geval van afkeuring zal Apostle zich maximaal inspannen om de reden van afkeuring zo spoedig mogelijk weg te nemen. Dit kan Apostle doen door gemotiveerd aan te geven waarom de reden van afkeuring niet opgaat, dan wel door aanpassingen door te voeren. De Klant zal vervolgens opnieuw een acceptatietest uitvoeren conform artikel 5.3.
 6. De kosten voor eventuele herstelwerkzaamheden komen voor rekening van de Klant, tenzij partijen voor de Diensten een vaste prijs zijn overeengekomen.
 7. Als de Diensten door de Klant herhaaldelijk (ten minste 3 keer) worden afgekeurd en één van de Partijen verdere aanpassing niet meer zinvol acht, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk en met directe ingang op te zeggen. De Klant is in dat geval alleen gehouden tot vergoeding van de reeds door Apostle verrichte werkzaamheden, maar heeft niet het recht om de Diensten te blijven gebruiken.
 8. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Apostle de uitvoering van de Diensten in een volgende fase opschorten totdat Klant de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Na acceptatie van de Diensten door de Klant vervalt de aansprakelijkheid van Apostle voor eventuele gebreken in het opgeleverde. Wel kan Apostle onderhoud voor de Klant verrichten als dit onderdeel is van de Overeenkomst.

6. Prijzen en betalingen

 1. Apostle heeft het recht om de Diensten periodieke betalingen vooraf te factureren. De Klant stemt hierbij in met elektronische facturatie door Apostle. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van facturen 14 dagen. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere belastingen en/of heffingen, tenzij anders aangegeven.
 2. Apostle is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke (voorafgaande) betaling, al dan niet door middel van automatische incasso, te eisen of vervangende zekerheid te verlangen terzake de levering van Diensten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van Apostle. Apostle behoudt zich te allen tijde het recht voor de prijzen van de Producten aan te passen op basis van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Apostle te leveren diensten wordt verhoogd, dan is Apostle gerechtigd deze kosten aan Klant door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Apostle zal Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 3. Wanneer de Klant tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is de Klant direct in verzuim, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Klant is aan Apostle verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat Klant aan Apostle verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).
 4. Apostle is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.
 5. Wanneer Apostle advertentiebudget inkoopt voor de klant wordt hiervoor 10% administratiekosten van de totaalkosten inrekening gebracht.
 6. Apostle zal reiskosten in rekening brengen wanneer de afstand tussen Apostle en de klant meer dan 10 KM is, gerekend vanaf Rijksweg 38G te Geffen.

7. Duur van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst tussen Apostle en de Klant wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in de Overeenkomst. De Overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voorafgaand aan het einde van de oorspronkelijke dan wel verlengde looptijd, tenzij Partijen anders overeengekomen. Indien geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de oorspronkelijke contractduur. Indien geen duur is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de periode van één jaar (12 kalendermaanden).
 2. De Overeenkomst vangt aan op het tijdstip dat Partijen zijn overeengekomen. Indien geen ingangsdatum is overeengekomen, vangt de Overeenkomst aan op het moment dat Apostle uitvoering geeft aan de Diensten.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de Overeenkomst zijn slechts bindend, voor zover Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Kosten als gevolg hiervan komen voor rekening van de Klant. Werkzaamheden, prestaties, of leveringen door Apostle aan de Klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Apostle.
 4. Met vooruitbetalingen is tussentijds opzeggen niet mogelijk.
 5. Wanneer de Klant de diensten van Apostle on hold wenst te zetten is dit altijd alleen in overleg mogelijk. Iedere maand dat de dienst on hold staat komen die maanden er aan het eind van de looptijd bij. Bij een opzegging geldt dan de kalendermaand opzegtermijn + aantal maanden on hold.

8. Tussentijdse beëindiging

 1. Apostle is gerechtigd om de Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen; d) de Klant niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging; e) de Klant wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden; f) de eigendom van de Klant wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen; g) er zich omstandigheden voordoen die van zulke aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Apostle redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
 2. Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan zijn de vorderingen van Apostle op de Klant direct en geheel opeisbaar.
 3. Rechten en plichten uit de Overeenkomst die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.
 4. In het geval van ontbinding van de Overeenkomst vindt er geen ongedaanmaking plaats van de Diensten die reeds geleverd zijn en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen.

9. Garantie

 1. Apostle zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de Klant te allen tijde gebruik kan maken van het Apostle platform. Apostle kan niet garanderen dat Apostle platform altijd foutloos en zonder enige onderbreking functioneert, doch zal na melding daarvan door de Klant trachten het ontstane gebrek binnen redelijke termijn te herstellen.
 2. Alle door Apostle gegeven adviezen worden naar eer en geweten verstrekt, doch kan ten aanzien daarvan geen garantie worden verleend.

10. Account en toegang/gebruik Apostle Platform

 1. Om gebruik te kunnen maken van het Apostle platform, is een account vereist. Apostle zal de Klant na het sluiten van de Overeenkomst toegang geven tot een of enkele accounts voor Gebruikers of administrators, waarmee de Klant zelf aanvullende accounts voor Gebruikers kan aanmaken.
 2. Accounts zijn persoonsgebonden en mogen niet worden gedeeld door meerdere Gebruikers. De Klant is verplicht om voor iedere Gebruikers een afzonderlijk account te maken.
 3. De Klant en de Gebruikers zijn verplicht om inloggegevens strikt geheim te houden. Apostle mag ervan uitgaan dat handelingen die worden verricht via een account, onder leiding en toezicht van de Klant gebeuren.
 4. Als de inloggegevens voor een account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, dient de Klant direct alle maatregelen te nemen die nodig zijn om misbruik van het account te voorkomen. In ieder geval zal de Klant direct het wachtwoord wijzigen. Ook zal de Klant direct melding maken bij Apostle, zodat er eventueel aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden.
 5. Het Apostle platform is alleen toegankelijk via internet. Om gebruik te kunnen maken van het Apostle platform dient de Klant te beschikken over een werkende internetverbinding. Apostle is gerechtigd om eisen te stellen aan de (configuratie van de) apparatuur, welke nodig zijn voor gebruik van het Apostle platform. De Klant verplicht zich ertoe de apparatuur zodanig in te richten of op enig moment aan te passen dat aan de eisen van Apostle wordt voldaan, bij gebreke waarvan Apostle gerechtigd is haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de verplichting van de Klant om aan zijn betalingsverplichtingen te blijven voldoen. De eisen die Apostle stelt bij het gebruik van social media automation platform via internetbrowsers, mobiele appratuur IOS of Android staan op https://www.apostlesocial.com/nl/.

11. Updates, onderhoud en ondersteuning

 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, zal Apostle onderhoud verrichten aan het Apostle platform en aanpassingen en verbeteringen aan het Apostle platform automatisch doorvoeren. Suggesties en feedback van de Klant zijn welkom, maar uiteindelijk beslist Apostle welke functionaliteit zal worden toegevoegd of gewijzigd.
 2. Onderhoud dat invloed heeft op de beschikbaarheid van het Apostle platform zal van tevoren worden aangekondigd en zal, waar mogelijk, worden uitgevoerd wanneer het gebruik van het Apostle platform gemiddeld laag is. Noodonderhoud kan echter op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.
 3. De Klant is waar mogelijk gehouden problemen aan het Apostle platform direct aan Apostle te melden en aan Apostle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het kunnen herstellen van fouten.
 4. Apostle zal wijzigingen in het Apostle platform bekend maken via het platform. Kleine veranderingen die, naar de mening van Apostle, de functionaliteit van de Apostle platform niet op een zinvolle manier beïnvloeden, zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.
 5. In het geval van vragen omtrent het Apostle platform of de Diensten, kan de Klant contact opnemen met de helpdesk van Apostle of kijken in de FAQ op de website. De helpdesk van Apostle is per chat, e-mail en telefoon bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur (Nederlandse tijd). Actuele contactgegevens zijn te vinden via de website van Apostle.
 6. Apostle streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen redelijke termijn af te handelen. De tijd die nodig is voor het reageren op meldingen en het oplossen van meldingen kan variëren.

12. Beschikbaarheid

 1. De beschikbaarheid en het onderhoud van de Diensten is steeds op basis van “best effort” en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
 2. Apostle zal zich inspannen om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen. Apostle heeft het recht om de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
 3. Indien er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat of dreigt te ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Apostle of derde partijen, bijvoorbeeld door het overmatig versturen, uploaden of downloaden van gegevens, netwerkaanvallen, slecht beveiligde systemen, of activiteiten van virussen of andere schadelijke software, heeft Apostle het recht om alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden of te voorkomen. Apostle zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

13. Overmacht (Force majeure)

 1. Apostle is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (overmacht).
 2. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie en communicatieverbindingen.
 3. In het geval van overmacht kan Apostle de uitvoering van de Overeenkomst opschorten zolang de situatie voortduurt. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan 3 kalendermaanden, heeft Apostle het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de andere Partij.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Apostle voor schade of andere vorderingen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (met inbegrip van schendingen van garanties of vrijwaringen), een onrechtmatige daad of op enige andere grond, is beperkt tot het bedrag dat de Klant onder de Overeenkomst aan Apostle verschuldigd is (exclusief btw) over een periode van 6 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, ongeacht het aantal gebeurtenissen in dat jaar.
 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde is Apostle nadrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in het onderhavige geval verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. De aansprakelijkheid van Apostle wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Apostle onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke wordt gesteld door de Klant, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt geboden en Apostle ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Apostle in staat is om adequaat te reageren.
 4. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid van Apostle komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Apostle, dan wel dood of lichamelijk letsel.
 5. Het gebruik van het Apostle platform geschiedt voor eigen risico. Aangezien Apostle geen invloed heeft op de social media die door het Apostle platform worden beheerd en content die wordt geplaatst, is Apostle nimmer aansprakelijk voor eventuele (nadelige) gevolgen van het beheren of gebruiken van deze social media. De Klant vrijwaart Apostle en stelt haar schadeloos voor claims van derden voortvloeiende uit het gebruik van social media middels het Apostle platform.

15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Niets uit de Overeenkomst tussen partijen kan worden beschouwd als een overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten aan de Klant. Alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom op het Apostle platform of andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, opleidingsmaterialen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Apostle. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij de Voorwaarden of die anderszins uitdrukkelijk worden toegekend voor de duur van de Overeenkomst.
 2. Het is Klant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het Apostle platform en andere materialen, dan wel om enige aanduidingen van intellectuele eigendomsrechten daaruit te verwijderen of aan te passen.
 3. Klant heeft uitdrukkelijk geen recht op toegang tot de broncode c.q. de bronbestanden van het Apostle platform en andere materialen, behoudens de gevallen waarin dit bij dwingend recht is toegestaan.
 4. Het is Klant niet toegestaan om het Apostle platform en andere materialen te reverse engineeren (bijvoorbeeld door middel van decompilatie), behoudens de gevallen waarin dit bij dwingend recht is toegestaan.
 5. Apostle kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van het Apostle platform of materialen. Indien dergelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen, is het Klant niet toegestaan om deze te ontwijken of te verwijderen.

16. Klantdata

 1. Alle rechten op Klantdata berusten bij Klant. Apostle zal Klantdata enkel gebruiken voor zover dit nodig is ten behoeve van de levering van de Diensten.
 2. Indien en voor zover de Klantdata bestaat uit persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), zijn op de verwerking hiervan de afspraken van toepassing zoals neergelegd in de bijlage.

17. Gebruiksrecht en gebruiksregels

 1. Apostle verleent aan de Klant het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om gedurende de looptijd van de Overeenkomst het Apostle platform strikt voor eigen gebruik binnen de onderneming van de Klant te gebruiken voor het met Apostle overeengekomen aantal Gebruikers. Alle Gebruikers worden door de Klant aangewezen en door Apostle geregistreerd. Het laten gebruiken door of ter beschikking stellen van de Apostle platformen aan derden, waaronder begrepen dochter- of groepsmaatschappijen, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apostle.
 2. Het is de Klant verboden om het Apostle platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel op een wijze die anderszins onrechtmatig is.
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is het de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan, ongeacht of dit rechtmatig is, om via het Apostle platform materialen op te slaan of te verspreiden die:
  a. schadelijke inhoud (zoals virussen, malware of andere schadelijke software) bevatten of hiernaar verwijzen;
  b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten), dan wel die onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  c. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend het zonder toestemming of andere grondslag verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  d. hyperlinks, torrents of andere verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  e. of terroristische inhoud, kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden.
 4. Het gebruiksrecht is beperkt tot het enkel gebruiken van het Apostle platform voor het beheren van de marketingactiviteiten op internet op het gebied van social media. Onder gebruiken valt in ieder geval zeker niet: het aanbrengen van wijzingen in de Apostle platformen/of het integreren van in een ander social media automation platformprogramma en/of het (gedeeltelijk) kopiëren of nabootsen van en/of het zich toegang verschaffen tot de programmacode van het Apostle platform, etc., dit alles op welke wijze dan ook en voor zover in overeenstemming met de wet.
 5. Het Apostle platform mag niet worden gebruikt voor onder meer het versturen van SPAM (= ongewenste elektronische post). De Klant draagt ervoor zorg en staat er voor in dat de door haar aangemelde Gebruikers deze bepaling niet zullen overtreden en vrijwaart en stelt Apostle schadeloos voor alle claims van derden die hieruit voortvloeien.
 6. De Klant bepaalt welke materialen met behulp van het Apostle platform worden verwerkt en op welke wijze zij en haar Gebruikers van het Apostle platform gebruik maken. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de materialen en het gebruik van het Apostle platform rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 7. Apostle is niet aansprakelijk voor de met behulp van het Apostle platform opgeslagen materialen en dan wel voor gebruik dat de Klant en/of haar Gebruikers van het Apostle platform maken. De klant vrijwaart Apostle voor aanspraken van derden, waaronder begrepen Gebruikers van de Klant, die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van het Apostle platform door de Klant en/of haar Gebruikers dan wel de met behulp van het Apostle platform inbreuk maakt op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig is.

18. Overige

 1. De Klant is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apostle enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. De Klant geeft bij voorbaat onherroepelijk het recht aan Apostle om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
 2. Onder “schriftelijk” valt in de Voorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van het bericht voldoende vaststaat, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst uitgezonderd.

19. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten en afspraken die daaruit voortvloeien tussen Apostle en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
© Apostle Technologies 2024
Privacybeleid
Algemene voorwaarden
AVG
KVK: 57449104
BTW: NL852584362B01